• en-US
Kişisel Verilerin Korunması

SAADET GIDA PAZ SAN VE TİC A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz,Saadet Gıda Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını zikredilen kanundan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu Saadet Gıda A.Ş bünyesinde toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda Saadet Gıda nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Çalışan adaylarının ilgili süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması,
 • Satış sözleşmelerinin ifası kapsamında destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Saadet Gıda’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Saadet Gıda’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Saadet Gıda’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle ile ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi,
 • Pazarlama şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin Saadet Gıda prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin işletme faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.
 • İşlem Akışının Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı İle, Kurum İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması,
 • Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışacağı departmana uygunluğunun tespiti,
 • İşlem Akışının Yürütülmesi

 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır. Ancak, Veri Koruma Mevzuatı uyarınca düzenlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Kişisel sağlık verileri; (i) KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak kaydıyla (iii) sır saklama yükümlülüğü altındaki yetkili kurum ve kişilerce aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:
i. KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak,
ii. Genel ilkelere uygun davranmak,
iii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası
 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Sağlık Ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Ne Şekilde Paylaşıyoruz?

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Sosyal Güvelik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Bankalar gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;
 • Çalışanlarımızın, kamunun veya Saadet Gıda’nın güvenliğini sağlamak amacıyla;
 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
 • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda 3.kişilere Ad ve Soyad (Servis sağlayıcıları – taşıyıcıları  vb ) bilgisi paylaşılabilmektedir.

Yurt Dışına Veri Aktarımı

 İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır. 

KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt dışı aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 • Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya
 • Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Hakkınızda hangi kişisel verileri, hangi yollarla topluyoruz?

Saadet Gıda’ya Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler:

Saadet Gıda olarak ilgili kişinin bizzat başvurusu aracılığıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

 • İsminiz, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler;
 • Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;
 • Özel nitelikli kişisel veriler – belirli durumlarda sağlık verileriniz veya önceden verilmiş olan ceza mahkûmiyetinize ilişkin açıklamalar;
 • Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki aile üyelerine ilişkin bilgiler;
 • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.
 • Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır:
 • İlgili bireye Saadet Gıda’nın kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde); ve
 • İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dahil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Saadet Gıda tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Saadet Gıda Kişisel Verilen Silinmesi ve Yokedilmesi politika ve prosedürlerin uyarınca yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yazılı olmalıdır.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanunu başvuru formu sitemizde mevcut olup, formu doldurduktan sonra, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak mail ya da faks yoluyla Saadet Gıda’ya iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Saadet Gıda olarak verilerinizi işlerken işlediğimiz verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Saadet Gıda, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla makul süreler boyunca saklayacaktır. Örneğin bir sözleşmesel ilişki sebebiyle işlenen bir kişisel veri ilgili sözleşmenin hitamını takip eden 10 senelik süre boyunca saklanırken vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için saklanan bir kişisel veri 5 senelik bir süre boyunca saklanmaktadır.

Buna ek olarak, Saadet Gıda ile ilgili kişi ve ticari faaliyette bulunduğu tüm kişiler arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

KVKK Politikamız

Kişisel Veri Saklama İşleme ve İmha Prosedürümüz sitemizde mevcuttur.  

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

 • E-posta: kvkk@saadet.com.tr
 • Veri Sorumlusu : SAADET GIDA PAZ SAN VE TİC A.Ş. / M.NEZİR ÇİÇEK
 • Adres : Kaya Millenium İş Merkezi , Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad. No: 5/B K:14 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
 • Telefon : +90 (212) 450 11 11 (Pbx)
 • Faks : +90 (212) 450 11 20
 • Mersis No : 0735058007700013
 • Sicil No : 347921

Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu incelemek için tıklayınız.

t: +90 212 450 11 11 f: +90 212 450 11 20 Kaya Millenium İş Merkezi Cumhuriyet Mah.Gürpınar Yolu Cad.No:5/B K:14 Büyükçekmece / İSTANBUL

Kişisel Veri Politika ve Prosedürleri | Çalışan Aydınlatma Metni | Çalışan Adayı Aydınlatma Metni | Tedarikçi Çalışan Aydınlatma Metni

İnternet sitemizde yer alan yazılı ve görsel materyal Saadet Gıda'nın izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.